4 STRATEŠKA CILJA ROTARY INTERNATIONALA

1. Porast u svim sferama
2. Približavanje Rotarija porodici
3. Približavanje Rotarija mladim liderima
4. Proslava potpisivanjapovelje sa UN…75 godina

10 STRATEŠKIH CILJEVA KLUBA

1. Porast broja članova
2. Bratimljenje sa Rotary klubovima iz inostranctva i održavnje veza sa već postojećim bratskim klubovima u Rotchesteru i Sibiu
3. Novi oblici klubova (Korporativni članovi, Alumni, Passport, Satelit…)
4. Uvesti praksu da članovi kluba prisustvuju sastancima sa porodicama (zajedničke večere… )
5. Povećati obim služenja u humanitarnim akcijama (jedna humanitarna akcija mesečno)
6. Povećati obim davanja u Rotary Fondaciju (Polio i Endowment)
7. Povećati svest o Rotary-ju u javnosti i poboljšati imidž
8. Povećati finansijsku disciplinu Kluba!
9. Poboljšati saradnju sa Rotary klubovima iz Vojvodine
10. Kultura i umetnost kao i Sport za budućnost i zdravlje naše dece biće teme koje će preovaladavati u akcijama koje Klub bude organizovao

ZAKLJUČAK: KONTINUITET I PROMENE